Carrièretijger: Home Carrièretijger
Carrièretijger
Carrièretijger

RSS
Ga terug   Carrièretijger Forum > Je competenties ontwikkelen

Reageren
 
Discussietools Zoek in deze discussie Weergave
  #1  
Oud 6 juni 2011, 15:15
LuckyBet LuckyBet is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 12 januari 2010
Berichten: 199
LuckyBet is on a distinguished road
Standaard Competenties deeltijd hbo-opleiding ontwikkelen, die in mijn baan niet terugkomen

Ik heb nu bijna het eerste jaar achter de rug van een deeltijd opleiding. Op mijn werk heb ik een administratieve functie. Om mijn opleiding af te kunnen ronden, dien ik de volgende competenties te hebben behaald:
1 Domein: klanten
1.1 Competentie: adviseren  adviseren / presenteren / overtuigen/ debatteren (2 EC)
Indicatoren:
1.1.1 analyseren van een eenvoudige opdracht, en dit demonstreren m.b.v. luisteren, samenvatten en doorvragen
1.1.2 advies geven op basis van een globaal onderzoek
1.1.3 schriftelijk formuleren en mondeling toelichten van het advies
1.1.4 gespreksstijlen benoemen, toelichten en toepassen
1.1.5 demonstreren van een adviesgesprek, waarin de structuur en gespreksstijlen naar voren komen
1.1.6 alternatieve oplossingsrichtingen onderzoeken
1.1.7 de opdrachtgever mondeling en schriftelijk onderbouwd adviseren welke alternatieven de voorkeur hebben

1.2 Competentie: plannen opstellen  time management /plannen (2 EC)
Indicatoren:
1.2.1 opstellen van plannen waarin een werkbare planning is opgenomen
1.2.2 opstellen van plannen waarin de verwachte tijdsduur gegeven wordt
1.2.3 opstellen van plannen waarin de probleemstelling en doelstelling helder gedefinieerd zijn
1.2.4 opstellen van plannen waarin onderlinge taak- en rolverdeling vastgesteld zijn
1.2.5 opstellen van plannen waarin taken optimaal verdeeld zijn
1.2.6 opstellen van plannen waarin relevante informatie logisch geordend is
1.2.7 opstellen van plannen waarin hoofd- en bijzaken onderscheiden zijn
1.2.8 benoemen van kwaliteitseisen van de uitvoering van het plan
1.2.9 vooronderzoek laten zien voor het plan van aanpak
1.2.10 formuleren van relevante vragen voor experts
1.2.11 expertise benutten en inzetten
1.2.12 structureren van gevonden informatie
1.2.13 vertalen van theoretische kennis naar praktische toepassing
1.2.14 analyseren en interpreteren van relevante informatie
1.2.15 doelgericht evalueren van het resultaat en de uitvoering van het plan
1.2.16 monitoren van de uitvoering van het plan

1.3 Competentie: relatiemanagement  databasemanagement (access) (2 EC)
Indicatoren:
1.3.1 benoemen van principes van relationele databasemanagementsystemen
1.3.2 ontwerpen van databasetabellen waarin gegevens van klanten worden vastgelegd
1.3.3 relaties leggen tussen de tabellen zodat klantgegevens maar één maal worden vastgelegd
1.3.4 ontwerpen van formulieren zodat gegevens op eenvoudige wijze kunnen worden ingevoerd in de database
1.3.5 raadplegen, selecteren en aggregeren van gegevens uit de database tot managementinformatie
1.3.6 opstellen van rapporten voor managementinformatie

1.4 Competentie: customer service  communicatieplanning (2 EC)
Indicatoren:
1.4.1 formuleren van het communicatiebeleid van een organisatie, bestaande uit het benoemen van de eisen waaraan een communicatiecampagne van een organisatie moet voldoen
1.4.2 formuleren van het communicatiebeleid van een organisatie, bestaande uit het vaststellen van de doelstellingen van communicatie aan de hand van de verschillende fasen van het aankoopproces.
1.4.3 formuleren van het communicatiebeleid van een organisatie, bestaande uit het beredeneren van de waarde van de verschillende componenten van de communicatiemix
1.4.4 formuleren van het communicatiebeleid van een organisatie, bestaande uit het beredeneren via welke (nieuwe) media de communicatie plaats dient te vinden

2 Domein: interne processen
2.1 Competentie: beleid- en organisatieontwerp: niet in professionaliseringslijn

2.2 Competentie: projectmanagement  projectmatig werken/ vergaderen (3 EC)
Indicatoren:
2.2.1 opstellen en verantwoorden van een plan van aanpak
2.2.2 toepassen van SMART-formulering
2.2.3 benoemen fases van het project
2.2.4 laten zien in een tijdsplanning wat de tussenproducten zijn tot aan het eindproduct
2.2.5 beschrijven van de samenwerkingsafspraken
2.2.6 beschrijven van middelen en randvoorwaarden om een project te kunnen uitvoeren
2.2.7 analyseren en vastleggen van de kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren
2.2.8 uitvoeren project conform plan van aanpak
2.2.9 tussentijds evalueren van het project
2.2.10 eventueel aanpassen planning project
2.2.11 leveren van de gewenste producten aan de opdrachtgever
2.2.12 evalueren van het project
2.2.13 signaleren van fricties in eenvoudige processen
2.2.14 controleren van de voortgang van het eigen werk
2.2.15 demonstreren hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden in vergadering
2.2.16 demonstreren stellen van prioriteiten
2.2.17 demonstreren vergadertechnieken
2.2.18 beschrijven van de randvoorwaarden
2.2.19 demonstreren ‘helikopterview’ tijdens vergadering

2.3 Competentie: kwaliteit en controle: niet in professionaliseringslijn

3 Domein: mensen
3.1 Competentie: samenwerken  samenwerken (2 EC)
Indicatoren:
3.1.1 bespreken en vastleggen wijze van informeren projectleden over doelstelling, werkwijze, takenpakket en planning
3.1.2 halen van de gestelde deadlines
3.1.3 nemen van initiatieven
3.1.4 demonstreren inbreng projectoverleg en taakuitvoering
3.1.5 demonstreren van de rol van voorzitter, notulist, communicator, archivaris en deelnemer
3.1.6 demonstreren, begeleiden en sturen van groepsprocessen in de rol van projectleider
3.1.7 demonstreren proactieve houding
3.1.8 demonstreren succesvol en effectief problemen aan te gaan
3.1.9 bespreekbaar maken van problemen
3.1.10 eigen inzet demonstreren in de diverse rollen, o.a. projectleider m.b.t. motiveren van groepsleden
3.1.11 demonstreren conflicthantering

3.2 Competentie: leiderschap  leiding geven (2 EC)
Indicatoren:
3.2.1 demonstreren van aanspreken van teamleden op hun verantwoordelijkheid
3.2.2 geven van complimenten
3.2.3 taken evenwichtig verdelen en delegeren
3.2.4 vaststellen takenpakket van de teamleden en zo nodig bijsturen
3.2.5 gericht werken op win-win situatie
3.2.6 de voortgang bewaken van het proces zodat de resultaten binnen de gestelde termijn behaald worden en voldoen aan de kwaliteitseisen
3.2.7 voeren van planning- en voortgangsgesprekken

3.3 Competentie: schriftelijke communicatie  rapportagetechniek (Nederlands) (3 EC)
Indicatoren:
3.3.1 een rapport verzorgd en overzichtelijk opmaken (lay-out)
3.3.2 stijl en woordkeuze afstemmen op doel en publiek
3.3.3 kernachtig en samenhangend formuleren
3.3.4 een rapport opstellen conform de gestelde richtlijnen, geschreven in correct Nederlands
3.3.5 correcte inleiding en samenvatting kunnen schrijven
3.3.6 geven van onderbouwde adviezen, logisch voortkomend uit de conclusies
3.3.7 een hoofdstuk een correcte opbouw geven met duidelijke inleiding
3.3.8 de essentie van een onderzoek helder weergeven in een rapport
3.3.9 schrijven van een correcte samenvatting van een rapport in het Nederlands en in het Engels


3.3 Competentie: mondelinge communicatie  managementgesprekken/skills/presenteren Nederlands/Engels(2 EC)
Indicatoren:
3.3.10 hanteren van verschillende vraag- en luistertechnieken (actief luisteren, vragen stellen, doorvragen, samenvatten en focussen)
3.3.11 demonstreren van effectief communiceren in het Nederlands en in het Engels (business English)
3.3.12 gebruiken en demonstreren van effectieve verbale en non-verbale communicatie afgestemd op de doelgroep
3.3.13 vertalen en/of parafraseren van Engelse terminologie zoals die wordt toegepast bij zakelijke communicatie
3.3.14 demonstreren managementgesprek in Nederlandse en Engelse (business English) taal
3.3.15 overtuigend presenteren voor een groep

3.4 Competentie: conflicthantering  conflicthantering (2 EC)
Indicatoren:
3.4.1 een conflictsituatie herkennen en analyseren
3.4.2 interventietechnieken toepassen en indien nodig extern hulp inroepen
3.4.3 de verschillende conflicthanteringstijlen benoemen en toepassen
3.4.4 benoemen van de fasen van een conflict

4 Domein: omgeving
4.1 Competentie: onderzoeken/methoden en technieken (SPSS)/marktonderzoek (6 EC)
Indicatoren:
4.1.1 verantwoorden van de onderzoeksopzet c.q. onderzoeksplan
4.1.2 demonstreren hoe een onderzoek wordt uitgevoerd
4.1.3 demonstreren van het gebruik van field- en deskresearch
4.1.4 motiveren van gekozen onderzoeksmethodiek (kwalitatief, kwantitatief) en vormen van gegevensverzameling (interview, enquête)
4.1.5 ontwerpen van een vragenlijst in relatie tot probleemstelling, gericht op de structuur
4.1.6 presenteren van onderzoeksresultaten in tabellen en grafieken
4.1.7 berekenen centrum- en spreidingsmaten en normale verdeling
4.1.8 indexeren van gegevens
4.1.9 toepassen eenvoudige regressie en correlatie
4.1.10 demonstreren van zelfstandig verrichten van een onderzoek op het gebied van management, economie en recht
4.1.11 demonstreren van het formuleren van een probleemstelling, deelvragen en onderzoeksmethode in een praktijksituatie
4.1.12 modelmatig onderzoeken
4.1.13 onderscheid maken tussen relevante en minder relevante gegevens
4.1.14 vaststellen van de databronnen (“waar haal ik de informatie vandaan?”)
4.1.15 toepassen betrouwbaarheidsinterval
4.1.16 toepassen significantietoetsen en chi-kwadraat
4.1.17 analyseren van onderzoeksresultaten (m.b.v. statistische software)
4.1.18 toepassen (on)afhankelijke verschiltoets toepassen
4.1.19 toepassen variantieanalyse
4.1.20 interpreteren van de uitkomsten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

4.2 Competentie: representeren: niet in professionaliseringslijn

4.3 Competentie: innoveren: niet in professionaliseringslijn
5 Domein: professionaliteit
5.1 Competentie: zelfmanagement  reflecteren (2 EC)
Indicatoren:
5.1.1 beschrijven van zelfbeeld
5.1.2 de eigen sterke en zwakke kwaliteiten benoemen
5.1.3 actie ondernemen t.b.v. de eigen competentie-ontwikkeling
5.1.4 op basis van behaalde studieresultaten de eigen studievoortgang bewaken en bijstellen
5.1.5 de eigen studieactiviteiten plannen, deze planning volgen en waar nodig bijsturen
5.1.6 op basis van te ontwikkelen competenties leerdoelen formuleren
5.1.7 de eigen persoonlijke kwaliteiten inzetten
5.1.8 op basis van de persoonlijke kwaliteiten keuzes kunnen maken en deze kunnen verantwoorden
5.1.9 het effect van eigen handelen kunnen analyseren en verantwoorden
5.1.10 kansen voor loopbaanontwikkeling kunnen benoemen

5.2 Competentie: employability  studie en beroep (2 EC)
Indicatoren:
5.2.1 zich oriënteren op studie en beroep, zowel binnen als buiten het curriculum
5.2.2 motivatiebrief en cv maken
5.2.3 leerstrategieën ontwikkelen om de eigen competentieontwikkeling te sturen en vaststellen of er sprake is van geschiktheid voor het beroepenveld
5.2.4 inzicht tonen in de eigen (studie)loopbaan
5.2.5 uitleggen wat eigen sterke en zwakke punten zijn
5.2.6 uitleggen wat eigen kansen en bedreigingen zijn
5.2.7 zich oriënteren op het vakgebied en de kennis hieruit toepassen voor de eigen ontwikkeling
5.2.8 sturing geven aan de eigen (studie)loopbaan
5.2.9 reflecteren op de ontwikkeling van de eigen competenties


Sowieso blijf ik worstelen met het begrip competentie en hoe je nou precies een portfolio op bouwt, vooral wanneer je in een functie zit die zich daar niet zo voor leent. Ik heb het gevoel dat ik meer hulp nodig heb hierbij, maar dat iedereen me een beetje laat zwemmen of de verkeerde klussen bedenkt om hieraan te kunnen voldoen. Heeft er iemand tips hoe ik verder te werk kan/moet gaan? Ik kom er niet uit en heb het gevoel in een kringetje rond te draaien en van het kastje naar de muur te gaan.
Voor mijn opleiding heb ik een drietal verslagen geschreven, maar het wordt mij niet helemaal duidelijk of ik deze ook kan gebruiken als bewijs. Wat is gebruikelijk?
Is het gebruikelijk dat je als je bijvoorbeeld voor de competentie klanten iets gaat doen, dat je alle aspecten meeneemt die onder het kopje klanten zijn opgenomen? En hoe bewijs je zoiets?
Als ik een SMART formulier moet invullen, dan krijg ik niet veel inspiratie wat ik daar dan op in moet vullen. Misschien ben ik erg vergeetachtig (of dom ?!), maar ik kan me niet zoveel briljante, zwaarwichtige acties van mijzelf herinneren waarover ik kan berichten.
Hoe gaan anderen in dit geval te werk?
Alvast bedankt voor de hulp!
Met citaat reageren
  #2  
Oud 6 juni 2011, 15:46
René's schermafbeelding
René René is offline
Moderator
 
Geregistreerd: 9 augustus 2005
Berichten: 1.383
René is on a distinguished road
Standaard

Kun je iets meer schetsen van het niveau en de inhoud van je functie en opleiding? Het komt op mij over als een hbo-opleiding op marketing- of managementgebied (Marketing Management?), terwijl je een administratieve functie op mbo-niveau hebt, klopt dat?

Dan lijkt het me niet vanzelfsprekend dat je opleidingscompetenties in je werk kunt ontwikkelen. Wat heb je daarover met je werkgever en het opleidingsinstituut afgesproken?
__________________
René
Met citaat reageren
  #3  
Oud 6 juni 2011, 16:07
LuckyBet LuckyBet is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 12 januari 2010
Berichten: 199
LuckyBet is on a distinguished road
Standaard

Ik heb HAVO gedaan en daarna MEAO in de financieel administratieve richting. In eerste instantie heb ik de eerste tien jaar financieel administratief werk gedaan.
Nu doe ik al tien jaar beursadministratie, ik handel zelf ook op de beurs (hedging gerelateerd, dus niet speculatief) en ik doe enige administratie voor een fysiek materiaal dat wij in de fabrieken in zetten.
Mijn functie is als een lage HBO functie ingeschaald.
De opleiding die ik volg is een bedrijfskundige opleiding.

Oja, vergat ik bijna: er is niets afgesproken over het behalen van competenties. Overigens betaalt mijn werkgever mijn opleiding. Ik ben bang dat ik er simpelweg vanuit ben gegaan dat het allemaal wel goed zo komen.
Met citaat reageren
  #4  
Oud 6 juni 2011, 16:14
LuckyBet LuckyBet is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 12 januari 2010
Berichten: 199
LuckyBet is on a distinguished road
Standaard

Zou ik misschien beter kunnen switchen naar een andere opleiding? Maar welke dan en moet ik dan weer in het eerste jaar beginnen? Mijn werkgever heeft mij een document laten tekenen dat ik de opleiding binnen de gestelde termijn af moet ronden of anders moet ik het schoolgeld terug betalen. Als dit geen haalbare zaak is, kan ik dus beter nu afhaken dan over dat het over twee/drie jaar toch niet haalbaar blijkt vanwege de competenties. Tot zover heb ik steeds goede resultaten behaald met mijn tentamens en verslagen, dus daar zit het probleem niet.
Met citaat reageren
  #5  
Oud 6 juni 2011, 16:20
René's schermafbeelding
René René is offline
Moderator
 
Geregistreerd: 9 augustus 2005
Berichten: 1.383
René is on a distinguished road
Standaard

Maar wat vindt de opleider daar dan van? Laat die het aan jou en je werkgever over om werkzaamheden te vinden waarin je deze competenties kunt ontwikkelen?

Misschien kun je beginnen met het ontwikkelen van deze competenties:
Citaat:
1.2 Competentie: plannen opstellen  time management
3.1.3 nemen van initiatieven
... en het initiatief nemen tot het opstellen van een opleidingsplan
__________________
René
Met citaat reageren
  #6  
Oud 6 juni 2011, 16:24
LuckyBet LuckyBet is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 12 januari 2010
Berichten: 199
LuckyBet is on a distinguished road
Angry

Klaarblijkelijk.
Ik wist voordat ik met de opleiding begon eerlijk gezegd niet dat ik competenties moest gaan behalen en dus al helemaal niet welke dat dan waren. Het adviescentrum van de school heeft mij zelf deze opleiding geadviseerd en PZ deed er ook niet negatief over. Toen ik eenmaal al met de opleiding was begonnen, zag ik de waslijst met competenties voor het eerst .
Met citaat reageren
  #7  
Oud 6 juni 2011, 19:05
Monique Veeke Monique Veeke is offline
Lid
 
Geregistreerd: 20 mei 2011
Berichten: 15
Monique Veeke is on a distinguished road
Standaard

Je werkgever betaalt de opleiding, is dat omdat de opleiding ook van belang is voor jouw huidige en toekomstige baan daar?
Je kunt je werkgever in elk geval vertellen over de competenties die je, als onderdeel van de opleiding, moet ontwikkelen. En bespreken hóe je deze in je werk kunt ontwikkelen, bijvoorbeeld door, naast je huidige taken, af en toe (mee) te werken aan een andere klus. Of de komende jaren 2 uurtjes per week mee te lopen met diverse andere collega's. Desnoods bied je aan dit (deels) in eigen tijd te doen, als ze er anders niet voor openstaan.

Daarnaast zou ik je situatie zeker ook voorleggen aan een docent of decaan van je opleiding. Zij hebben vast wel tips voor je. En kunnen je adviseren of doorgaan met de opleiding zinvol is.

Als je deze opleiding graag wilt doen, ga dan niet ophouden of switchen zonder je probleem met de competenties eerst met beide partijen besproken te hebben. Wat jij nu ziet als vrijwel onmogelijk blijkt misschien goed haalbaar, met een beetje ondersteuning van je werkgever en/of de opleiding.

Monique
__________________
E-qoaching, coaching 2.0
http://www.e-qoaching.nl
Met citaat reageren
  #8  
Oud 6 juni 2011, 19:09
LuckyBet LuckyBet is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 12 januari 2010
Berichten: 199
LuckyBet is on a distinguished road
Standaard

Wat ik hier lees, is nooit echt van tevoren (voor inschrijving) uit de verf gekomen, maar ook tijdens de opleiding niet echt:
http://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/relevant-werk
Niemand van de school heeft tot voor kort enige interesse getoond in het werk dat ik doe of daar naar gevraagd. Ik heb mijn leidinggevende gevraagd de werkplekscan in te vullen, maar hij zei dat ik dat zelf maar moest doen. Ik weet niet of hij er ooit naar heeft gekeken. Ik heb hem de lijst met competenties laten lezen, maar daar kwam niet veel reactie op. Mijn coach op het werk, werkt voor een andere afdeling en hij kan wel werkzaamheden voor mij regelen binnen zijn afdeling, maar ik kan niet van mijn eigen werkplek weglopen daarvoor.
Toch leuk dat al die mensen die zich zogenaamd commiteren aan mijn ontwikkeling en die ook betaald worden mij te helpen en te begeleiden mij zo aan mijn lot over laten.... .
Met citaat reageren
  #9  
Oud 6 juni 2011, 19:22
Monique Veeke Monique Veeke is offline
Lid
 
Geregistreerd: 20 mei 2011
Berichten: 15
Monique Veeke is on a distinguished road
Standaard

Over dat relevant werk: je linkt naar een algemene tekst daarover. Kun je op de site van je opleiding info vinden, wat zij nu echt voor eisen aan je werkplek stellen? Zo niet, vraag aan een decaan ofzo. Die eisen moeten ergens zwart op wit staan. En ga in gesprek. Ik heb zelf mijn HBO personeel & organisatie in deeltijd gedaan indertijd en ik weet van studiegenoten die geen echt relevant werk hadden, maar daar samen met de opleiding andere oplossingen voor hebben gevonden.

Op je werk: je leidinggevende reageerde niet tot nu toe niet echt geïnteresseerd begrijp ik. Maar maak een afspraak voor een gesprek (dus niet even snel tussendoor aanspreken) en leg de situatie voor. Leg je eigen ideëen voor en als hij niet mee wil werken, vraag waar het probleem precies in zit. Als die coach wel iets voor je kan regelen, kijk dan of het buiten je eigen werktijden kan. Werk en opleiding combineren is zwaar, dus je zit vast niet te wachten op nog meer investeren van je eigen tijd, maar als het alleen op die manier mogelijk is... En is er anders nog iemand zoals bijvoorbeeld een HR- of P&O-adviseur die je hier over kunt spreken?

Monique
__________________
E-qoaching, coaching 2.0
http://www.e-qoaching.nl
Met citaat reageren
  #10  
Oud 6 juni 2011, 19:34
LuckyBet LuckyBet is offline
Veteraan
 
Geregistreerd: 12 januari 2010
Berichten: 199
LuckyBet is on a distinguished road
Standaard

Met onze HR manager heb ik de ervaring dat ik haar al meerdere malen e-mails heb gestuurd over verschillende zaken en dat ze niet de moeite neemt die te beantwoorden... Een universitair HRM opgeleide persoon die goed verdient...
Sorry, maar ik heb even zo de balen van al die lui, hoog opgeleid en dik betaald, maar enige tijd, energie of interesse in je tonen... Morgen ga ik mijn leidinggevende in zijn kladden grijpen.
Ik zal eens kijken of ik enige eis kan ontdekken vanuit de opleiding.
Met citaat reageren
Reageren

Favorieten/bladwijzers

Discussietools Zoek in deze discussie
Zoek in deze discussie:

Geavanceerd zoeken
Weergave

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit

Forumnavigatie

Soortgelijke discussies
Discussie Auteur Forum Reacties Laatste bericht
Stelling: Mijn universitaire studie staat slecht op mijn cv Severn Sollicitatiebrief en cv 2 15 november 2010 20:59
ICT-opleiding op hbo-niveau? Remco Opleiding kiezen en volgen 41 4 oktober 2010 12:54
Help! Ik weet niet meer wat ik wil san2307 Loopbaanvragen 7 9 augustus 2010 16:46
30-plussers die deeltijd hbo studie communicatie volgen Sammy Opleiding kiezen en volgen 1 7 februari 2010 14:57
HBO opleiding kiezen Zeepsop Opleiding kiezen en volgen 18 1 september 2009 14:04


Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 05:58.


Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Carrièretijger Copyright © 2004-heden, Applinet en licentiegevers, Colofon