Interventie

Interveniëren is het doelbewust acteren, bijsturen of ingrijpen door een professional of professionele organisatie in een situatie waarvan hij voordien geen deel uitmaakte, met als doel om een bepaalde zaak te verbeteren.

Een interventie (tussenkomst) kan zijn:

 • op verzoek van betrokkenen of ongevraagd, op basis van bevoegdheden;
 • een kortdurend en beperkt optreden, of een langdurig en complex interventieproces waarvoor vooraf een interventieplan wordt opgesteld.

Professionals in verschillende functies plegen bijvoorbeeld interventies als zij:

Voorbeelden van interventies

 • Een organisatieadviseur plant een reeks veranderingsactiviteiten om de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten.
 • De Dienst Speciale Interventies van de politie kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam, of om een gijzeling te beëindigen.
 • Een diëtist kan een dieetinterventie plegen: sturend ingrijpen in iemands voeding of eetstijl, als dat op medische gronden geboden is.
 • Een huisarts kan met leefstijlinterventies proberen te bewerkstelligen dat een patiënt gezonder gaat leven in de dagelijkse praktijk. 
 • Een leraar kan tussenbeide komen als leerlingen niet goed met elkaar omgaan. Hij wil de interactie verbeteren en de leerlingen sociale vaardigheden bijbrengen.
 • Het is goed gebruik dat een begeleider van het Jeugdinstituut contact opneemt met de ouders voor begeleiding van gezinnen met jonge kinderen, voorafgaand aan een ouder-babyinterventie. Het doel is voorkomen dat een kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.

Bouwstenen van complexe interventies

Elke interventie in de context van organisatieverandering kent idealiter zes bouwstenen. Aan deze elementen moet je denken wanneer je een tussenkomst ontwerpt [De Caluwé]:

 • De historie: de gebeurtenissen die aan de interventie voorafgingen; de context waarin de tussenkomst plaatsvindt.
 • De uitkomst: wat willen we bereiken. Wat zijn de beoogde effecten?
 • Rollen: wie coördineert of stuurt, wie zijn de betrokkenen, wie zijn toeschouwers?
 • Fasen: de ordening in stappen of deelprocessen. Wat komt eerst en wat komt later?
 • Communicatie en betekenisgeving. Mensen praten erover; zij ontvangen en zenden boodschappen. Hoe betrek je mensen? Hoe geven ze betekenis aan wat er gebeurt?
 • Evaluatie, met belangrijke vragen als: Hoe sturen we? Hoe stellen we bij? Wat steken we ervan op?

Aanbevolen websites

Aanbevolen boeken

 • Intervention Theory and Method: A Behavioral Science View, Chris Argyris.

Bronnen

 • Wat is interveniëren? Een definitie. - Instituut voor Interventiekunde.
 • Interventies en interveniëren: wat is dat in de context van organisatieverandering? door prof. dr. L.I.A. de Caluwé in Management Executive, nov-dec, p.12-15.

Wat is de betekenis van interventie

Interventie betekent letterlijk: tussenkomst (Van Dale). Het woord is op vele gebieden van toepassing en wordt in zeer uiteenlopende contexten gebruikt in verschillende betekenissen, maar wij denken dat onze abstracte definitie in de openingsalinea van dit artikel de lading meestal dekt in de contexten van de lezers van Carrièretijger.

Het begrip heeft een meer specifieke betekenis in de medische wereld (als onderdeel van een behandeling), betreffende de financiële markten, in het militair recht en op nog vele andere terreinen. Professionals op die terreinen zullen de meer specifieke definitie in de betreffende discipline hanteren.

Auteur: René Pijlman

Je bent hier: Home Kennis Jargon Handelend optreden Interventie