Medische keuring

Een medische keuring naar aanleiding van een sollicitatie wordt ook wel een aanstellingskeuring genoemd. De wettelijke regels voor het afnemen van een medische keuring zijn streng. Je toekomstige werkgever mag je alleen een keuring afnemen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Wat wordt onder een medische keuring verstaan?

Niet alleen een medisch onderzoek door een arts, ook mondelinge vragen, vragenformulieren of het verzoek om een gezondheidsverklaring af te leggen, worden als een medische keuring beschouwd. Met andere woorden: alle onderzoeken en vragen die zijn gericht op je gezondheidstoestand.

Doel van de keuring

Het doel van een aanstellingskeuring is om vast te stellen of je medisch gezien geschikt bent om de functie waarop je gesolliciteerd hebt uit te oefenen, zonder je eigen gezondheid of die van anderen in gevaar te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan een functie waarbij je zwaar lichamelijk werk moet verrichten, werk met veiligheidsrisico's of werk met gevaarlijke stoffen.

Wanneer is een medische keuring toegestaan?

Een keuring mag alleen worden verricht wanneer dit echt noodzakelijk is; als je voor de functie aan bijzondere medische eisen moet voldoen. Bij een aanstaande buschauffeur kan bijvoorbeeld in het kader van een aanstellingskeuring gekeken worden of hij niet kleurenblind is. Een medische keuring als je solliciteert naar een kantoorbaan is niet noodzakelijk en daarom niet toegestaan.

Regels bij een aanstellingskeuring

  • In de personeelsadvertentie moet vermeld staan dat een medisch onderzoek deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure.
  • Pas aan het einde van de sollicitatieprocedure mag een werkgever je verzoeken om mee te werken aan een medisch onderzoek. De werkgever moet dus al van plan zijn je in dienst te nemen. Een medische keuring mag dus zeker niet gebruikt worden om de gezondste kandidaat te selecteren.
  • Vragen over je gezondheid mogen alleen tijdens de medische keuring gesteld worden. Je potentiële werkgever mag je tijdens het sollicitatiegesprek dus geen vragen stellen over je gezondheid of je ziekteverzuim in het verleden. 
  • De werkgever moet je voorafgaand aan je medische keuring schriftelijke informatie verschaffen over het doel van de keuring, de vragen die je moet beantwoorden en de onderzoeken die je moet ondergaan. Als je dit niet ontvangt, dan mag je de keuring weigeren.
  • Vragen die voor het doel van het onderzoek niet van belang zijn, hoef je niet te beantwoorden. De vragen moeten echt van belang zijn voor het doel van de keuring, zoals dat (schriftelijk) aan je bekend is gemaakt.
  • Een medische keuring mag alleen worden uitgevoerd door een deskundige en onafhankelijke arts. De keuringsarts heeft een geheimhoudingsplicht en is verplicht je medische gegevens vertrouwelijk te behandelen en te bewaren. Hij mag de werkgever niet meer informatie geven dan voor het doel van de keuring noodzakelijk is.

Ben je van mening dat de medische keuring of een onderdeel ervan niet voldoet aan de wettelijke eisen, bespreek dit dan eerst met de keuringsarts en/of de werkgever. Overleg zal het probleem meestal wel oplossen. Vaak is er sprake van een klachtenregeling waarop je een beroep kunt doen. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Wat zijn je plichten?

Als je medische klachten hebt waarvan je denkt dat ze je tijdens het uitoefenen van je functie kunnen belemmeren, dan ben je verplicht de werkgever hierover te informeren. Dit geldt ook in het geval van chronische ziekte of een handicap.

Het achterhouden van informatie over je gezondheid kan later reden zijn voor het stopzetten van de loonbetaling of zelfs het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

De uitslag

De arts moet jou als eerste inlichten over de uitslag en de eventuele gevolgen van de keuring. Vervolgens is aan jou de beslissing of je de arts toestemming geeft de gegevens door te geven aan de werkgever. Als de uitslag nadelig is, mag je om een second opinion door een andere arts vragen. Je wordt dan wel geacht bij te dragen aan de kosten van deze herkeuring.

Aanbevolen website

Auteur: Marieke van Oosterhout

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Onderzoeken Medische keuring