Professionele eigenschappen

Je blijft efficiënt werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

Discipline wil zeggen dat je de regels en procedures binnen je bedrijf of organisatie kent en je daarnaar voegt. Heb je problemen of zijn er zaken onduidelijk, dan wend je je tot degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het betekent ook dat je voor jezelf regels kunt opstellen en je daar aan houden.

Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert fouten te voorkomen en ziet erop toe dat de taken binnen je bedrijf grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.

Als je creatief bent, bedenk je originele ideeën, oplossingen en methoden voor je werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.

Anticiperen wil zeggen: vooruitlopen op een ontwikkeling of gebeurtenis, tijdig voorzien wat je te doen staat en verhoudingen herkennen in de toekomstige situatie.

Je bent niet bang om risico's te nemen om een bepaald gunstig resultaat te bereiken, ook als dat nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen situatie.

Besluitvaardig zijn wil zeggen: dat je beslissingen durft te nemen. Je maakt beslissingen door het ondernemen van acties of door een oordeel te geven over bepaalde zaken.

Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.

Initiatief nemen wil zeggen: uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten.

Flexibel zijn wil zeggen: je eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden in je werkomgeving.

Energiek zijn wil zeggen: een goed uithoudingsvermogen hebben, vitaal zijn, en lange tijd achtereen kunnen presteren wanneer je baan dit van je vraagt.

Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie, stem je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen daarvan.

Met integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Als je omgevingsbewust bent, beschik je over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten je organisatie. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functioneren en voor de organisatie waar je werkt.

Als je resultaatgericht bent, span je je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

Als je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, voel je je gehouden de taken of plichten van zowel jezelf als anderen in je bedrijf of organisatie naar behoren uit te voeren.

Je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Ondernemend zijn betekent dat je tot actie bereid bent. Je blijft niet stil zitten als er iets moet gebeuren, maar gaat meteen aan de slag.

Ambitie is het streven om iets tot stand te brengen, of om een hogere functie, meer macht of verantwoordelijkheid, een hoger salaris of een ander carrièredoel te bereiken. Er bestaat waarschijnlijk geen woord dat méér gebruikt wordt in vacatureteksten dan het woord ambitieus. Wat zoeken bedrijven precies, die zo naarstig op zoek zijn naar ambitieuze werknemers?

Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is en rekening houdt met hun behoeften en belangen. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer op de afdeling en de organisatie.

Betrokkenheid (ook wel commitment) wil zeggen dat je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Je hebt wat je noemt ‘hart voor de zaak’ en spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft.

Kostenbewust handelen houdt in dat je in je denken én je doen gericht bent op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen. Je bent je bewust van het budget of de (project)begroting en houdt in de gaten dat er geen kostenoverschrijding ontstaat. Je hebt oog voor financiële consequenties en probeert daar waar mogelijk kosten te beperken.

Overwicht wil zeggen dat je van nature invloed uitoefent op anderen en als autoriteit geaccepteerd wordt.

Een authentiek persoon is congruent in zijn denken en doen, trouw aan zijn eigen persoonlijkheid. Hij is zichzelf, handelt vanuit zijn eigen drijfveren, is zich bewust van wat hij wil en waar hij voor staat.

Zelfbeheersing wil zeggen dat je in sterk emotionele situaties in staat bent met je eigen emoties om te gaan; je hebt controle over je eigen gedrag, slaagt erin wensen, behoeften en driften in de hand te houden en je weet escalaties te voorkomen. Je weet dus niet alleen wat het juiste is om te doen, je handelt er ook naar.

Onder sociabiliteit wordt je vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan bedoeld. Ben je erg sociabel, dan vind je het leuk om in het gezelschap van anderen te verkeren, stap je probleemloos op mensen af en meng je je gemakkelijk in gezelschap.

Kwaliteitsgerichtheid wil zeggen dat je hoge eisen stelt aan je eigen werk en dat van anderen en voortdurend streeft naar verbetering ervan.

Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

Aandacht voor details houdt in dat je in je werkzaamheden niet alleen op de grote lijnen let, maar ook oog hebt voor ‘kleinigheden’. Deze competentie is vooral belangrijk in functies waarbij het over het hoofd zien van kleine dingen grote gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan functies in de financiële dienstverlening waar een nulletje te veel of te weinig het faillissement van een bedrijf kan betekenen. Of in de gezondheidszorg, waar de verkeerde dosering van een medicijn het verschil tussen leven en dood kan zijn.

Als je bevlogen bent, loop je warm voor je werk. Je bent er enthousiast over en je doet het omdat je het graag wilt, niet omdat het moet. Dat is niet alleen fijn voor jezelf, maar zeker ook voor de organisatie waarvoor je werkt, want doordat je goed in je vel zit, ben je productiever, maak je minder fouten en meld je je minder vaak ziek. Bevlogenheid is dus voor zowel de werknemer als de werkgever een prettige soft skill. Hoe zorg je voor bevlogenheid en hoe houd je het in stand?

Perfectionisme houdt in dat je je best doet om iets zo accuraat, zo goed mogelijk te doen. Een bepaalde mate van perfectionisme is zeker niet verkeerd. Het helpt je het beste in jezelf naar boven te halen. Het wordt pas een probleem als je bij alles wat je doet continu streeft naar het hoogst haalbare, falen in jouw ogen een absolute doodzonde is en je hierdoor eigenlijk nooit tevreden bent over jezelf. Dit kost ontzettend veel energie en kan uiteindelijk leiden tot overspannenheid en burn-out.

Wilskracht is het vermogen om je aandacht, emoties en verlangens te beheersen. Veel mensen associëren het met weerstand bieden aan verleidingen, maar wilskracht is ook het vermogen om te doen wat je moet doen, ook als je daar geen zin in hebt.

Verbeeldingskracht is het vermogen om je een voorstelling in je geest te maken van iets dat (nog) niet bestaat. Je kunt je er een beeld van vormen. Het gaat hierbij niet alleen om visuele beelden, maar ook over geluiden, geuren en abstracte begrippen, zoals ideeën en concepten. Verbeeldingskracht is een van de basisvaardigheden van creativiteit en een belangrijke katalysator voor out-of-the-box denken, vernieuwende ideeën en innovatie.

In sommige vacatureteksten wordt humor expliciet als gewenste karaktereigenschap genoemd. Ook tijdens het sollicitatiegesprek word je vaak getest op je ‘leukheidfactor’. En dat is niet zo gek; af en toe lachen met elkaar draagt bij aan een positieve en ontspannen werksfeer. Maar enige bedachtzaamheid is wel op zijn plaats, want niets is zo gênant als een misplaatste grap.

Zelfwaardering is de manier waarop je over jezelf denkt en dit beeld kan negatief of positief zijn. Heb je een laag zelfbeeld, dan voel je je vaak tekortschieten. Bij een positief zelfbeeld voel je je goed om wie je bent en accepteer je jezelf met al je sterke én zwakke kanten. Je vindt jezelf oké, los van de prestaties die je levert, je status of je bezittingen. Een hoge mate van zelfwaardering is een belangrijke voorwaarde voor geluk en succes, zowel in je privéleven als in je carrière.

Een storende taalfout in een rapport, een domme opmerking tijdens een vergadering of het antwoord op een vraag niet weten. Als dit gebeurt, vinden we dat pijnlijk. Openlijk uitkomen voor de vervelende gevoelens die hierbij horen, wordt op de werkvloer vaak nog gezien als onzeker en zwak, terwijl het tonen van kwetsbaarheid juist heel krachtig is. Kwetsbaarheid is een voorwaarde voor creativiteit, innovatie, verandering en succes.

Intuïtie is een ingeving, een directe inschatting van een situatie of neiging tot een keuze, zonder er rationeel over na te denken.

Mentale veerkracht is je vermogen om te herstellen van een tegenslag, verandering en stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ‘terug te veren’.

Als je bescheiden bent, kun je jezelf op de achtergrond plaatsen als de situatie hierom vraagt. Je luistert goed naar een ander en vraagt door. Dat maakt je in de ogen van anderen een prettige gesprekspartner en collega.

‘Mijn medewerker loopt er de kantjes van af en ik wil hier graag iets van zeggen, maar hij is goede vriendjes met onze manager‘, ‘Ik zou met de feestdagen vrij zijn, maar nu is mijn collega ziek geworden en mijn manager gaat er nu vanuit dat ik gewoon kom werken. Ik wil dit eigenlijk niet.’ Als professional kom je in je werk regelmatig voor lastige dilemma’s te staan. Dilemma’s die gepaard gaan met de vraag: ‘Wat is wijsheid?’

Nieuwsgierig zijn is het verlangen dat je voelt om meer over iets te weten te komen.

Proactief zijn betekent meer dan vooruitzien, anticiperen, je voorbereiden en initiatief nemen. Leiderschapsauteur Stephen Covey gaf proactiviteit de diepere betekenis van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen houding en gedrag en voor hoe je reageert op prikkels.

Een denkwijze is pragmatisch als hij is gericht op de feiten, inspeelt op de praktijk en is gericht op nut en bruikbaarheid. Een pragmatische aanpak is doelgericht, zakelijk, effectief, praktijkgericht en uitvoerbaar. Het levert een bruikbaar resultaat op.

Professionele autonomie of onafhankelijkheid wil zeggen dat je de vrijheid hebt om je werk naar eigen inzicht in te richten, dat je zelfstandig werkt en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen werk.

Zelfvertrouwen is het geloof dat je in je eigen kunnen hebt; het vertrouwen dat je op eigen kracht taken aankunt en tegenvallers het hoofd kunt bieden. Zelfvertrouwen werkt positief door in je leven, want hoe meer zelfvertrouwen en zelfrespect je hebt, hoe beter je je voelt en een leukere uitstraling je hebt.

Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen