Professionele eigenschappen

Professionele eigenschappen zijn karaktertrekken en gedragskenmerken van een werknemer die in het algemeen goed worden gewaardeerd door werkgevers. Zo'n goede eigenschap noemen we ook wel een kwaliteit, en als hij in de kern van je karakter zit: een kernkwaliteit.

Jouw professionele kwaliteiten zijn de basis voor het ontwikkelen van professionele vaardigheden.

Vooruitziend

Je hebt oog voor de toekomst en onderneemt tijdig actie:
 • Initiatiefrijk: je onderneemt uit eigen beweging, zonder aansporing van buitenaf, actie of zet actie in gang.

 • Je hebt een goede vooruitziende blik: je kunt anticiperen op een ontwikkeling of gebeurtenis, voorziet tijdig wat je te doen staat en herkent verhoudingen in de toekomstige situatie.
 • Proactief: je kijkt vooruit, anticipeert op ontwikkelingen, bereid je voor en neemt de regie.

Adaptiviteit

Je kunt goed terugveren na een tegenslag, je aanpassen aan veranderingen en soepel en buigzaam reageren op wisselende omstandigheden:

 • Aanpassingsvermogen: je blijft efficiënt werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen aan de omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

 • Flexibel: je past je eigen houding en opvattingen vrijwillig aan bij veranderende omstandigheden in je werkomgeving.

 • Veerkrachtig: je kunt goed herstellen van een tegenslag, verandering of stressvolle gebeurtenis. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: ‘terug te veren’.

Aanpakken

 • Besluitvaardig: je durft beslissingen te nemen. Je neemt weloverwogen besluiten door het ondernemen van acties of door een oordeel te geven over bepaalde zaken.
 • Doorzetter: je houdt krachtig vast aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.

 • Ondernemend: je bent geneigd tot actie. Je blijft niet stilzitten als er iets moet gebeuren, maar gaat actief aan de slag.

 • Energiek: je bent vitaal, hebt een goed uithoudingsvermogen en kunt lange tijd achtereen presteren wanneer je werk dit van je vraagt.

 • Pragmatisch: je bent gericht op effectiviteit, nut en bruikbaarheid in de praktijk.

Professionele omgangsvormen

 • Bescheiden: je kunt jezelf op de achtergrond plaatsen als de situatie hierom vraagt.
 • Collegiaal: je helpt en ondersteunt collega’s wanneer dat nodig is en je houdt rekening met hun behoeften en belangen.
 • Gastvrij: je geeft iemand die in jouw werkomgeving op bezoek komt of te gast is, het gevoel dat hij of zij welkom is en dat zijn of haar komst wordt gewaardeerd.
 • Humoristisch: je maakt mensen in je werkomgeving op een gepaste manier aan het lachen.

Kwaliteitsbewust

 • Aandacht voor details: je hebt een scherp oog voor de kleine onderdelen of aspecten van het grotere geheel.

 • Kwaliteitsgericht: je stelt hoge eisen aan je eigen werk en dat van anderen. Je streeft voortdurend naar verbetering ervan.
 • Accuraat: je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert fouten te voorkomen, bent oplettend en ziet erop toe dat de taken binnen je bedrijf grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.
 • Perfectionistisch: je doet in een redelijke mate je best om je werk zo goed mogelijk te doen, zonder door te slaan naar stressvol of ongezond perfectionisme.
 • Zelfstandig werkend: je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.

Jezelf in de hand hebben

 • Geduldig: je wacht rustig af of maakt een langdurige taak onverstoorbaar af, als zaken niet zo snel gaan als je zou willen, als anderen langzaam werken of als er vertraging is.
 • Wilskrachtig: je kunt je aandacht, emoties en verlangens beheersen. Je hebt het vermogen om te doen wat je moet doen, ook als je daar gevoelsmatig geen zin in hebt.

 • Zelfbeheersing: je bent in sterk emotionele situaties goed in staat met je eigen gevoelens om te gaan. Je hebt controle over je eigen gedrag, slaagt erin verlangens, behoeften en driften in de hand te houden en je weet escalaties te voorkomen.

Hart voor de zaak

 • Betrokken (ook wel commitment): je voelt je verbonden met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Je spant je in om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft.

 • Betrouwbaar: je doet je werk bekwaam en voldoet aan alle verwachtingen die mensen in je professionele omgeving in redelijkheid van je mogen hebben.
 • Gedreven: je doet je werk met passie, ziet er uitdagingen in, trekt verantwoordelijkheid naar je toe en wilt doelen behalen en succesvol zijn.
 • Loyaal: je stemt je je eigen gedrag af op de behoeften, prioriteiten en doelen van je werkgever.

 • Integer: je oefent je functie adequaat, zorgvuldig en onberispelijk uit, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels.

 • Gedisciplineerd: je kent de regels en procedures binnen je bedrijf of organisatie en voegt je daarnaar. Je hebt zelfdiscipline: je kunt voor jezelf regels opstellen en je daaraan houden.

 • Verantwoordelijk: je voelt je gehouden de taken of plichten in je bedrijf of organisatie naar behoren uit te voeren.
 • Bevlogen: je loopt warm voor je werk, je bent er enthousiast over en je doet het omdat je het graag wilt, niet omdat het moet.
 • Omgevingsbewust: je beschikt over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten je organisatie.

Vindingrijk

 • Creatief: je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden voor je werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.
 • Verbeeldingskracht: je hebt het vermogen om je een voorstelling in je geest te maken van iets dat (nog) niet bestaat. Verbeeldingskracht is een van de basisvaardigheden van creativiteit en een belangrijke katalysator voor out-of-the-box denken, vernieuwende ideeën en innovatie.

Efficiënt

 • Intuïtief: je kunt situaties snel en direct inschatten en een keuze maken, zonder er rationeel over na te denken.
 • Resultaatgericht: je spant je je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Kostenbewust: je bent in denken én doen gericht op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen. Je bent je bewust van het budget of de (project)begroting en houdt in de gaten dat er geen kostenoverschrijding ontstaat. Je hebt oog voor financiële consequenties en probeert daar waar mogelijk kosten te beperken.

Groei en ontwikkeling

 • Ambitieus: je streeft ernaar om iets tot stand te brengen of om een hogere functie, meer macht of verantwoordelijkheid, een hoger salaris of een ander carrièredoel te bereiken.
 • Leervermogen: je bent goed in staat om nieuwe kennis en informatie in je op te nemen en deze vervolgens effectief toe te passen in allerlei (werk)situaties.
 • Nieuwsgierig: je voelt een brandend verlangen om meer over iets te weten te komen.

Stevige persoonlijkheid

 • Authentiek: je bent congruent in je denken en doen, trouw aan je eigen persoonlijkheid. Je bent jezelf, handelt vanuit je eigen drijfveren, bent je bewust van wat je wilt en waar je voor staat.
 • Autonoom: je werkt zelfstandig en draagt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.
 • Durf: je bent niet bang om risico's te nemen om een bepaald gunstig resultaat te bereiken, ook als dat nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen situatie.
 • Kwetsbaar: je komt oprecht en openlijk uit voor je menselijke tekortkomingen en imperfecties, onzekerheid, twijfels, zorgen en worstelingen en negatieve gevoelens zoals schaamte, faalangst of boosheid.
 • Optimistisch: je bekijkt de situatie met een positieve blik, je hebt goede verwachtingen van de toekomst en vertrouwt op je eigen kwaliteiten om problemen het hoofd te kunnen bieden.
 • Overwicht: je oefent van nature invloed uit op anderen en wordt als autoriteit geaccepteerd.
 • Wijsheid: je weet wat goed of verstandig is om te doen in een lastige situatie.
 • Zelfvertrouwen: je gelooft in je eigen kunnen, vertrouwt erop dat je op eigen kracht taken aankunt en tegenvallers het hoofd kunt bieden.
 • Zelfwaardering: je hebt een positief zelfbeeld. Je voelt je goed om wie je bent en je accepteert jezelf met al je sterke én zwakke kanten. Je vindt jezelf oké, los van de prestaties die je levert, je status of je bezittingen.

Sociale eigenschappen

In veel beroepen moet je professioneel om kunnen gaan met klanten, patiënten, collega's, medewerkers van toeleveranciers en andere mensen. In zulke functies worden je sociale eigenschappen daarom ook tot je professionele kwaliteiten gerekend. Sociale eigenschappen zijn karaktertrekken en gedragskenmerken die betrekking hebben op de omgang met andere mensen. I

In andere functies zijn je sociale eigenschappen belangrijke soft skills om goede werkrelaties op te bouwen met andere teamleden en collega's.

Prettig in de omgang

 • Sociabel is je vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan. Ben je erg sociabel, dan vind je het leuk om in het gezelschap van anderen te verkeren, stap je probleemloos op mensen af, meng je je gemakkelijk in gezelschap en maak je als vanzelf een praatje.
 • Met sensitief wordt bedoeld: het vermogen om je in te leven in de situatie van een ander en zijn belangen, wensen en behoeften te begrijpen.
 • Behulpzaam of hulpvaardig zijn wil zeggen dat je goed begrijpt wat een ander nodig heeft en dat je bereid bent hem te helpen en ondersteunen. Je draagt positief bij aan het resultaat van de ander.
 • Empathisch is het vermogen om je in te leven in de gevoelens van anderen en mee te leven met hun emoties.

Tactvol en diplomatiek

 • Tactvol is het vermogen om irritaties te voorkomen, of conflicten op te lossen op basis van inzicht in sociale interacties.
 • Diplomatiek zijn wil zeggen dat je behoedzaam en weloverwogen optreedt in lastige situaties waarin de belangen of zienswijzen van de betrokkenen uiteen lopen. Je brengt je standpunt respectvol naar voren en streeft je eigen doelen na, zonder anderen te irriteren of schofferen. Je voorkomt conflicten en bevordert consensus en harmonieuze samenwerking.

Verdraagzaam en respectvol

 • Iemand die open minded is, is tolerant en verdraagzaam, interesseert zich voor het onbekende, staat open voor verschillende ideeën, ervaringen, zienswijzen, theorieën en leefstijlen.
 • Tolerant: je laat anderen toe zich te gedragen, te uiten en te leven zoals zij dat willen, zonder enige inmenging.
 • Respectvol is een houding van aanzien, eerbied of waardering, waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt en erkent als een waardig en waardevol persoon.
Auteur: René Pijlman
Je bent hier: Home Functioneren Professionele eigenschappen