Eigenschappen en vaardigheden aantonen

Hoe toon je in een sollicitatiebrief of gesprek aan dat je over bepaalde eigenschappen of vaardigheden beschikt? Je zult moeten weten wat het inhoudt én een goed voorbeeld bij de hand moeten hebben om het bij jou aan te tonen!

Competentie of vaardigheid?

Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten waarmee je in praktijksituaties je werk goed kunt doen. Een competentie is dus een groter en complexer geheel dan een vaardigheid. Een vaardigheid is een onderdeel van bepaalde competenties.

In de praktijk is het onderscheid niet messcherp. Sommige bronnen noemen Presentatie geven een competentie, volgens andere bronnen is het een vaardigheid die onderdeel is van de competentie Mondeling communiceren.

Hoe dan ook, of we iets nu een competentie, vaardigheid, skill, kwaliteit, capaciteit of eigenschap noemen, je zult moeten in je sollicitatiebrief en -gesprek moeten aantonen dat je er capabel in bent.

Toon in drie stappen je eigenschappen en vaardigheden aan

  1. Zoek in onderstaand overzicht de gevraagde eigenschappen en vaardigheden en klik door naar de artikelen erover.
  2. Je vindt daar voorbeelden en voorbeeldzinnen voor je sollicitatiebrief of in een gesprek. Pas ze aan op de functie waarop je solliciteert en aan je toekomstige werkomgeving. Kijk ook in de lijst voorbeelden van vragen die een selectiecommissie tijdens een sollicitatiegesprek zou kunnen stellen.
  3. Gebruik de STAR-methode om eigen voorbeelden te bedenken op basis van je werkervaring.

Lijst met competenties, vaardigheden en eigenschappen

Aandacht voor details

Aandacht voor details houdt in dat je effectief kunt omgaan met detailinformatie.

Aanpassingsvermogen

Je hebt aanpassingsvermogen als je doelmatig blijft werken bij veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.

Accuraat

Accuraat wil zeggen dat je probeert fouten te voorkomen en dat je erop toeziet dat de taken binnen je bedrijf grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.

Adviseren

Adviseren wil zeggen dat je iets probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt.

Afstand bewaren

Afstand bewaren betekent dat je met een zekere distantie kijkt naar problemen van cliënten of bepaalde materie, zonder een koele kikker te zijn.

Ambitieus

Als je ambitieus bent span je je in om je verder te ontwikkelen en succes te boeken.

Analyseren

Als je kunt analyseren, deel je problemen op in kleinere stukjes om het goed te kunnen begrijpen.

Anticiperen

Je kunt goed anticiperen als je je acties en gedrag aanpast op ontwikkelingen in je sociale omgeving of in je branche.

Argumenteren

Als je argumenteert, onderbouw je je mening of standpunt met feiten met als doel om anderen van jouw mening te overtuigen.

Assertiviteit

Je bent assertief als je goed voor jezelf kunt opkomen, zonder dat je daarbij over de ander heenloopt.

Authenticiteit

Authenticiteit houdt in dat je congruent bent in je denken en doen.

Behulpzaam

Behulpzaam of hulpvaardig zijn wil zeggen dat je goed begrijpt wat een ander nodig heeft en dat je bereid bent hem te helpen en ondersteunen.

Beïnvloeden

Als je goed kunt beïnvloeden, weet je hoe je mensen zover moet krijgen dat ze iets wel of niet gaan doen of hun mening veranderen.

Besluitvaardig

Je bent besluitvaardig als je beslissingen durft te nemen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid wil zeggen dat je je verbonden voelt met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaar zijn wil zeggen dat je je werk bekwaam doet en voldoet aan alle verwachtingen die mensen in je professionele omgeving in redelijkheid van je mogen hebben.

Coachen

Coachen houdt in dat je een ander helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen.

Collegialiteit

Collegialiteit houdt in dat je je collega's helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is en rekening houdt met hun behoeften en belangen.

Commercieel inzicht

Als je commercieel inzicht hebt, weet je hoe je geld moet verdienen voor een bedrijf.

Conflict hanteren

Als je een conflict hanteert, zorg je dat in een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben, een passende oplossing wordt gevonden.

Creativiteit

Ben je creatief, dan kom je met originele ideeën op de proppen.

Delegeren

Als je delegeert, zet je een ander in voor het behalen van je resultaten.

Didactische vaardigheden

Je hebt Didactische vaardigheden nodig als je anderen in je werk iets nieuws moet leren.

Diplomatiek

Diplomatiek zijn wil zeggen dat je behoedzaam en weloverwogen optreedt in lastige situaties waarin de belangen of zienswijzen van de betrokkenen uiteen lopen. Je brengt je standpunt respectvol naar voren en streeft je eigen doelen na, zonder anderen te irriteren of schofferen. Je voorkomt conflicten en bevordert consensus en harmonieuze samenwerking.

Discipline

Discipline wil zeggen dat je je voegt naar het beleid en/of de procedures van de organisatie.

Discussiëren

Discussiëren wil zeggen dat je bij een verschil van mening de ander met argumenten probeert te overtuigen.

Diversiteit hanteren

Als je goed diversiteit kunt hanteren kun je goed samenwerken met heel verschillende soorten mensen.

Doelen stellen

Als je doelen stelt, geef je concreet en meetbaar aan wat je over een vooraf bepaalde termijn bereikt wilt hebben.

Doorvragen

Als je doorvraagt stel je vragen ter verduidelijking van een antwoord dat een ander geeft.

Doorzettingsvermogen

Als je doorzettingsvermogen hebt, wil dat zeggen dat je vasthoudt aan je idee of actie en pas stopt als je je doel hebt bereikt.

Draagvlak creëren

Door draagvlak te creëren zorg je ervoor dat mensen op handen zijnde veranderingen gemakkelijker accepteren.

Durf

Als je durf hebt, pak je lastige situaties aan en laat je je niet leiden door angst.

Empathie

Als je empathisch bent, kun je je goed inleven in de gevoelens of gedachtegang van anderen. Het wordt ook wel empathisch vermogen genoemd.

Energiek

Als je energiek bent, dan wil dat zeggen dat je hard kunt werken en uithoudingsvermogen hebt.

Feedback geven

Als je een ander feedback geeft, dan zeg je iets over gedrag dat je hebt waargenomen.

Feedback ontvangen

Als je feedback ontvangt, dan sta je open om iets te horen over je gedrag.

Flexibel

Je bent flexibel als je je werk kunt aanpassen aan de omstandigheden.

Focussen

Focussen wil zeggen dat je je aandacht ergens op richt en je daarbij niet laat afleiden.

Gastvrijheid

Gastvrijheid wil zeggen dat je iemand die in jouw werkomgeving op bezoek komt of te gast is, comfortabel maakt en het gevoel geeft dat hij of zij welkom is en dat zijn of haar komst wordt gewaardeerd.

Geduldig

Geduldig zijn wil zeggen dat je rustig afwacht of een langdurige taak onverstoorbaar afmaakt, als zaken niet zo snel gaan als je zou willen, als anderen langzaam werken of als er vertraging is.

Gespreksvaardigheden

Als je goede gespreksvaardigheden hebt, beheers je verschillende communicatiestijlen en weet je wanneer je welke stijl moet inzetten.

Helikopterview

Helikopterview wil zeggen dat je in een werksituatie overzicht houdt over het geheel en de details van een vraagstuk, gegevens of project.

Informatie beheren

Informatie beheren houdt in dat je relevante gegevens vindbaar opslaat en en irrelevante dingen weggooit.

Initiatief

Als je initiatief hebt, dan onderneem je liever zelf actie dan dat je afwacht tot een ander je een opdracht geeft.

Inlevingsvermogen/sensitiviteit

Als je inlevingsvermogen hebt, dan houd je rekening met de gevoelens en behoeften van anderen.

Innovativiteit

Als je innovatief oftewel veranderingsgericht bent, dan ben je er goed in om te bedenken waar mensen in de toekomst behoefte aan hebben.

Integriteit

Als je integer bent, dan wil dat zeggen dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Klantgericht

Ben je klantgericht, dan onderzoek je wat de wensen en behoeften van een persoon of organisatie zijn en handel  je daarnaar.

Kostenbewust handelen

Als je kostenbewust handelt, ben je in je denken en je doen gericht op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen.

Kritisch denken

Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert en beoordeelt.

Kwaliteitsgerichtheid

Kwaliteitsgericht wil zeggen dat je hoge eisen stelt aan je eigen werk en dat van anderen en voortdurend streeft naar verbetering ervan.

Leervermogen

Leervermogen is de mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties.

Leiderschap

Leiderschap is het vermogen om individuen of groepen te inspireren tot een gedeelde visie, en ze daarmee te leiden en beïnvloeden in de richting van een gemeenschappelijk doel.

Leidinggeven

Als je leiding geeft, stuur je anderen met een zeker gezag en bepaalde bevoegdheden aan om plannen te realiseren en doelen te bereiken.

Loyaal aan organisatie

Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie stel je het belang van je werkgever als het moet boven je eigen belang.

Luisteren

Luister je goed, dan pik je belangrijke informatie op uit gesprekken met anderen.

Medewerkers ontwikkelen

Als je als leidinggevende een bijdrage levert aan de ontwikkeling van je medewerkers, dan analyseer je hun ontwikkelbehoeften en laat je hen activiteiten uitvoeren waardoor ze zich ontwikkelen.

Mensenkennis

Heb je mensenkennis, dan heb je inzicht in het gedrag van mensen.

Mondeling communiceren

Mondeling communiceren wil zeggen dat je verschillende manieren beheerst waarop je mondeling een boodschap aan anderen kunt overbrengen.

Motiveren

Als je je medewerkers motiveert, dan wil dat zeggen dat je anderen kunt aanzetten tot actie.

Netwerken

Als je netwerkt, bouw je bewust contacten op en zet je de contacten die je al hebt in voor het bereiken van je doelen.

Notuleren

Notuleren houdt in dat je van vergaderingen ordelijke en relevante verslagen maakt.

Observeren

Als je observeert, bekijk je iemand vanaf een afstandje om zo tot een vakkundig oordeel over deze persoon te komen.

Omgaan met agressie

Als je kunt omgaan met agressie, dan weet je hoe je in een agressieve situatie rustig blijft en hoe je deze moet de-escaleren.

Omgaan met weerstand

Als je kunt omgaan met weerstand, dan weet je hoe je mensen mee kunt krijgen voor een nieuw plan of een verandering, ook al zijn zij daar in eerste instantie op tegen.

Omgaan met werkdruk

Iemand die kan omgaan met werkdruk zorgt ervoor dat hij geen stress krijgt door te veel werk.

Omgevingsbewustzijn

Als je omgevingsbewust bent, dan ben je goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Bovendien gebruik je deze kennis voor de eigen functie of organisatie.

Onafhankelijkheid

Als je onafhankelijk bent, wil dat zeggen dat je zelfstandig een mening of oordeel vormt of actie onderneemt.

Onderhandelen

Onderhandelen wil zeggen dat je in overleg een overeenkomst bereikt, die recht doet aan de doelstellingen en belangen van alle partijen.

Ondernemend

Ondernemend zijn betekent dat je tot actie bereid bent. Je blijft niet stilzitten als er iets moet gebeuren, maar gaat actief aan de slag.

Ondernemerschap

Ondernemerschap wil zeggen dat je kansen in de markt van je bedrijf signaleert en commercieel initiatief met gecalculeerd risico neemt om die nieuwe mogelijkheden te benutten. Je anticipeert op behoeften van klanten en zorgt voor klanttevredenheid. Je bent gericht op het realiseren van zakelijk voordeel.

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming wil zeggen dat je informatie en handelswijzen tegen elkaar afweegt om tot een goed doordacht, juist en onderbouwd standpunt te komen.

Oplossingsgericht

Iemand die oplossingsgericht te werk gaat, weet op een snelle manier tot een oplossing voor een probleem te komen.

Optimistisch

Met een optimistische houding bekijk je de situatie met een positieve blik, je hebt goede verwachtingen van de toekomst en vertrouwt op je eigen kwaliteiten om problemen het hoofd te kunnen bieden.

Organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit wil zeggen dat je voelsprieten hebt voor hoe een organisatie feitelijk werkt.

Organisatietalent

Als je over organisatietalent beschikt, dan slaag je erin daadwerkelijk dingen voor elkaar te krijgen.

Overtuigen

Als je een ander overtuigt, zorg je ervoor dat de ander een mening, een idee of voorstel van je overneemt.

Overwicht

Overwicht wil zeggen dat je van nature invloed uitoefent op anderen en als autoriteit geaccepteerd wordt.

Pragmatisch

Een denkwijze is pragmatisch als hij is gebaseerd op feiten, inspeelt op de praktijk en gericht is op nut en bruikbaarheid.

Presenteren

Als je goed kunt presenteren betekent dat dat je een helder en interessant verhaal kunt houden voor een publiek.

Prestatiemotivatie

Prestatiemotivatie is de mate waarin je de innerlijke wil hebt om goed te presteren, doelen te bereiken en succesvol te zijn.

Prioriteiten stellen

Prioriteiten stellen is je vermogen om - in hectische tijden - overzicht in je werkzaamheden te houden en bezig te zijn met zaken die belangrijk zijn.

Proactief

Proactief zijn betekent meer dan vooruitzien, anticiperen, je voorbereiden en initiatief nemen. Het heeft de diepere betekenis van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen houding en gedrag en hoe je reageert op prikkels.

Probleemoplossend vermogen

Als je een goed probleemoplossend vermogen hebt, ben je in staat om adequate oplossingen voor problemen te vinden.

Reflecteren

Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Resultaatgericht

Als je resultaatgericht bent, zet je alles op alles om een concreet eindresultaat of doelstelling te behalen.

Samenwerken

Als je samenwerkt, dan lever je een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.

Samenwerking verbeteren

Als je de samenwerking in je team verbetert, luister je naar gevoelens van ergernis en doe je er iets aan.

Schriftelijk communiceren

Schriftelijk communiceren wil zeggen dat je ideeën, plannen, voorstellen of meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stelt.

Sensitiviteit/inlevingsvermogen

Als je sensitief bent, dan houd je rekening met de gevoelens en behoeften van anderen.

Snel kunnen schakelen

Als je snel kunt schakelen, pas je je gedrag snel aan de situatie aan en ben je altijd met de belangrijkste zaken bezig.

Sociabiliteit

Sociabiliteit is je vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan.

Stress hanteren

Als je stress kunt hanteren, kun je tijdens grote druk je hoofd koel houden en effectief blijven werken.

Tact

Als je tact hebt of tactvol bent, dan heb je inzicht in sociale interacties en ben je in staat irritaties te voorkomen en conflicten op te lossen.

Team samenstellen

Als je een team samenstelt, dan wil dat zeggen dat je mensen bij elkaar zoekt om een taak of opdracht uit te voren.

Timemanagement

Timemanagement heeft betrekking op je vermogen om prioriteiten te stellen en werkzaamheden realistisch te plannen.

Verantwoordelijk

Als je verantwoordelijk bent, vind je het belangrijk dat de taken of plichten van zowel jezelf, als anderen in je bedrijf of organisatie naar behoren worden uitgevoerd.

Vergaderen

Als je vergadert, overleg je met anderen over een één of meerdere onderwerpen.

Verkopen

Verkopen houdt in dat je een klant begeleidt naar een aankoop.

Vernieuwingsgericht

Als je vernieuwingsgericht oftewel innovatief bent, dan ben je er goed in om te bedenken waar mensen in de toekomst behoefte aan hebben.

Visie ontwikkelen

Als je visie kunt ontwikkelen, heb je op basis van informatie, analyse en intuïtie een goed idee waarnaar een branche of een bedrijf zich in de toekomst heen kan ontwikkelen.

Voortgang controleren

Als je de voortgang controleert, zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de vorderingen in taken en activiteiten die door anderen worden uitgevoerd.

Voorzitten

Als je een vergadering voorzit, zorg je ervoor dat die vergadering gestructureerd en ordelijk verloopt.

Vragen stellen

Als je vragen stelt, probeer je informatie te verkrijgen over de inhoud van een gebeurtenis of een aanpak of oplossingsrichting daarbij.

Werken in een team

Werk je in een team, dan werk je samen met anderen aan een opdracht, taak of gelijksoortige taken.

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing houdt in dat je in sterk emotionele situaties in staat bent om met je eigen emoties om te gaan.

Zelfkennis

Zelfkennis wil zeggen dat je weet wat je sterke en zwakke punten zijn.

Zelfreflectie

Zelfreflectie betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Zelfstandig

Zelfstandigheid wil zeggen dat je dingen oppakt zonder dat iemand je daarin stuurt.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen houdt in dat je zeker en met rust optreedt en dat je deze indruk handhaaft, ook bij weerstand of emoties van anderen.

Categorieën van vaardigheden

Je kunt specifieke vaardigheden ook opzoeken in de categorieën:

Je bent hier: Home Carrière Solliciteren Overtuigen met je profiel Eigenschappen en vaardigheden aantonen